Ogólne warunki

krótkoterminowego wynajmu pojazdów wypożyczalni samochodów dostawczych i busów www.wypozyczony.pl – IVT SWISS POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie obowiązujące od dnia 16.11.2017, stanowiące integralną część podpisywanej umowy wynajmu.


I. Kierowca pojazdu i dokumenty

1. Wynajętym pojazdem kierować może osoba wyszczególniona w umowie najmu, która ma ukończone 21 lat oraz posiada ważne prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
2. Kierowcą pojazdu, nie może być osoba nie zgłoszona w Umowie, a pojazd nie może być podnajmowany (użyczany) na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego. Jeśli tak się stanie Najemca odpowiada materialnie i prawne za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie.
3. Dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy wynajmu są:

 • osoba fizyczna : dowód osobisty lub paszport i aktualne zaświadczenie, w przypadku braku danych adresowych we wcześniej wymienionych dokumentach - wydane przez uprawnioną instytucję potwierdzające adres zameldowania (nie starsze niż 1 miesiąc) oraz prawo jazdy kat. B
 • firma : aktualny KRS oraz upoważnienie podpisane przez osoby umocowane w KRS, w przypadku zawarcia umowy lub odbioru samochodu przez osobę niewidniejąca w rejestrze.

II. Najemca jest zobowiązany:
 • uniemożliwić osobom trzecim dostęp do dokumentów i kluczyków pojazdu
 • zabezpieczyć Pojazd przed kradzieżą i przywłaszczeniem
 • używać Pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji oraz warunkami Umowy
 • dbać o stan techniczny Pojazdu, dokonywać codziennej obsługi i w razie potrzeby uzupełnić oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, jak również dokonać naprawy uszkodzonych kół na własny koszt
 • zwrócić Pojazd z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał albo opłacić koszt uzupełnienia brakującego paliwa oraz tankować pojazd tylko i wyłącznie na markowych stacjach benzynowych
 • niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o awarii Pojazdu lub powstałej szkodzie w pojeździe oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego
 • zgłosić zamiar przedłużenia wynajmu na co najmniej 6 godzin przed końcem ustalonego terminu zwrotu. Nie zwrócenie pojazdu w ciągu 2 godzin od momentu umownego terminu zwrotu, traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu i podlega zgłoszeniu organom ścigania
 • zwrócić Pojazd czysty i posprzątany
 • ponieść koszty parkowania, holowania, opłata za korzystanie z dróg oraz mandatów związanych z wynajmem Pojazdu
 • posiadać przy sobie dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, egzemplarz umowy wynajmu, dokument potwierdzający ubezpieczenie pojazdu (OC)
 • w przypadku zatrzymania lub konfiskaty pojazdu przez upoważnione organy, za które nie ponosi odpowiedzialności Wynajmujący, zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów odzyskania pojazdu lub zapłaty równowartości pojazdu, w razie jego nieodzyskania
 • użytkować pojazd na terytorium RP i nie przekraczać ustalonego limitu kilometrów - 300 km dziennie.
 • zgłosić ewentualne wątpliwości co do stanu technicznego Pojazdu, ilości paliwa nie później niż po przejechaniu 5 km od rozpoczęcia jazdy – w innym wypadku reklamacja nie będzie uwzględniana
III. Ograniczenia obowiązujące Najemcę

Wynajmujący nie zezwala Najemcy na:

 • dokonywanie samodzielnie w pojeździe żadnych przeróbek i napraw, z wyjątkiem naprawy koła i podstawowej obsługi
 • zlecanie napraw lub serwisu bez pisemnej zgody Wynajmującego
 • sprzedaż, podnajem lub odstępstwo Pojazdu innej osobie
 • przewożenia ładunków o masie przekraczającej ładowność pojazdu, przewożenie większej liczby osób niż to stanowi dowód rejestracyjny, przewożenia materiałów, które mogą uszkodzić pojazd lub otoczenie
 • palenie papierosów (w tym elektronicznych) w pojeździe i zezwalanie na to pasażerom
 • pozostawianie pojazdu otwartego
 • pozostawianie w pojeździe dokumentów oraz kluczyków
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków , w tym lekarstw, które zgodnie ze swym działaniem mogą utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie pojazdu
 • wyjeżdżanie za granicę RP, bez odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego
 • przekraczania ustalonych limitów kilometrów
IV. Odpowiedzialność Najemcy

Najemca odpowiada za:

 • szkody powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu, w tym za kradzież i przywłaszczenie
 • utratę związanych z wynajmowanym pojazdem dokumentów, kluczyków i ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu
 • kontynuowanie jazdy pojazdem posiadającym usterkę zagrażającą bezpieczeństwu ruchu drogowego lub stanu technicznego pojazdu
 • nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, wykroczenia drogowe (mandaty karne, zdjęcia z fotoradarów, odholowanie pojazdu, płatne parkowanie)
 • wszelkie koszty wynikające z wszczęcia procesu poszukiwania i odzyskania pojazdu
 • straty materialne jakie poniósł Wynajmujący powstałe przy współdziałaniu Najemcy
 • koszty powstałe, w wyniku nie dotarcia wynajętym pojazdem do celu podróży z przyczyn leżących po stronie Najemcy
V. Czas trwania wynajmu, zmiana terminu, odbiór i zwrotu pojazdu oraz limity kilometrów

1. Obiór pojazdu następuje z miejsca wskazanego przez Wynajmującego
2. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w Umowie.
3. W przypadku wynajmu pojazdu i konieczności dostarczenia go lub odbioru przez Wynajmującego w innej lokalizacji wskazanej przez Najemcę pobierana jest dodatkowa opłata wg cennika.
4. Za zgodą Wynajmującego okres wynajmu może ulec wydłużeniu.
5. Dobowy limit kilometrów nie może przekroczyć 300 km. Po przekroczeniu umówionego limitu pobierane są dodatkowe opłaty wg cennika.
6. Przekroczenie terminu umowy o 2 godziny i nie powiadomienie Wypożyczającego o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia zostanie uznane jako kradzież i zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne. Dodatkowo zostanie naliczona opłata dodatkowa i kara umowna.

VI. Cena wynajmu i terminy płatności

1. Opłata za wynajem pojazdu określona jest w umowie i pobierana jest z góry za podany w Umowie okres.
2. Zapłata następuję jednorazowo gotówką lub przelewem, przed wydaniem pojazdu, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
3. Przed zawarciem umowy, na poczet rezerwacji pojazdu może być wpłacona zaliczka stanowiąca 100 % ceny wynajmu. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.
4. Wszystkie ceny wynajmu pojazdu podane są w złotych polskich w wartości brutto.
5. W przypadku zwrotu pojazdu przed końcem umowy Wynajmujący nie zwraca Najemcy różnicy pomiędzy umownym, a faktycznym czasem wynajmu.

VII. Opłaty dodatkowe
Zdarzenie Stawka opłata dodatkowa
1. Przedłużenie okresu wynajmu za zgodą Wynajmującego do 3 godzin 40,00 PLN za godzinę
2. Przedłużenie okresu wynajmu za zgodą Wynajmującego powyżej 3 godzin Wg. stawki dobowej
3. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia wynajmu i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 2 godzin od momentu umownego zwrotu pojazdu 100zł za każdą dodatkową godzinę plus kara umowna opisana w pkt. IX
4. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia wynajmu i zwrot pojazdu powyżej 2 godzin od momentu umownego zwrotu pojazdu 650zł za każdą rozpoczętą dobę plus kara umowna opisana w pkt. IX
5. Przedłużenie wynajmu bez zgody Wynajmującego 650,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę
6. Podstawienie i odbiór pojazdu w miejsce wskazane przez Najemcę 60,00 PLN za każdą czynność
VIII. Kaucja

1. Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję, jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów Wynajmującego spowodowanych przez Najemcę
2. Kaucja wynosi 1200 PLN brutto i pobierana jest w momencie wynajmu pojazdu przez Najemcę.
3. Kaucja podlega rozliczeniu całkowitemu lub częściowemu zwrotowi Najemcy, po dokonaniu oględzin i końcowym rozliczeniu.
4. Kaucja przepada w całości lub w części na rzecz Wynajmującego, gdy:

 • nastąpiła kradzież pojazdu
 • wartość naprawy szkody przekracza wartość kaucji
 • nastąpiło przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę lub próba jego przywłaszczenia
 • uszkodzenia pojazdu zewnątrz i wewnątrz z winy Najemcy (szkoda, kolizja, dewastacja, zabrudzenia itp.)
 • brak części lub ich podmiana
 • uszkodzenie szyby czołowej

5. W przypadku, gdy kaucja nie pokrywa roszczeń Wynajmującego, ma on prawo naliczyć dodatkową opłatę pokrywającą straty poniesione na skutek złamania ogólnych warunków

IX. Kary umowne

1. Naruszenie ogólnych warunków wynajmu oprócz opłat dodatkowych skutkuje nałożeniem na Najemcę kar umownych, a w szczególności:

Zdarzenie Opłata kara umowna
1. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia wynajmu i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 2 godzin od momentu umownego zwrotu pojazdu 500zł plus za każdą dodatkową godzinę opłata dodatkowa opisana w pkt. VII (100zł )
2. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia wynajmu i zwrot pojazdu powyżej 2 godzin od momentu umownego zwrotu pojazdu 1500zł plus za każdą rozpoczętą dobę opłata dodatkowa opisana w pkt. VII (650zł )
3. palenie papierosów w pojeździe 500 PLN
4. używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, holowanie innych przedmiotem wynajmu 1 000 PLN
5. demontaż części, albo wyposażenia w najętym pojeździe, lub dokonanie przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego, cofanie licznika kilometrów 2 000 PLN
6. wystąpienie szkody komunikacyjnej z innym pojazdem z winy Najemcy 2 000 PLN
7. brak kluczyka 1 000 PLN
8. brak dokumentów samochodu 1 000 PLN
9. brak polisy ubezpieczeniowej lub tablicy rejestracyjnej (za szt.) lub naklejki rejestracyjnej na szybie 400 PLN
10. zwrot brudnego samochodu 150 PLN
11. brak lub uszkodzenie kołpaka oryginalnego 200 PLN
12.udzielenie odpowiedzi na zapytanie uprawnionych służb (Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych uprawnionych służb i Urzędów) 100 PLN
13. dotankowanie brakującego paliwa 10 PLN za każdy litr paliwa
14. udostępnianie pojazdu, osobie nie upoważnionej do kierowania pojazdem 1 200 PLN
15. niedozwolone przemieszczanie samochodu poza granice RP 1200 PLN za każdą dobę pobytu pojazdu poza granicami
16. uszkodzenie szyby czołowej lub bocznej 1 200 PLN
17. naruszenie polisy OC z winy Najemcy i brak informacji o zaistniałym zdarzeniu podczas przekazania pojazdu. Punkt ten nie dotyczy sytuacji przy całkowitym zniesieniu udziału własnego w szkodzie lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela 2 500 PLN

2. Zapłata przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

X. Ubezpieczenie pojazdu i odpowiedzialność Najemcy

1. Wszystkie pojazdy przeznaczone do krótkoterminowego wynajmu są ubezpieczone w zakresie OC, AC NW
2. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia określonych przez ubezpieczyciela.
3. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o każdej szkodzie oraz dostarczyć niezbędne dokumenty do jej zgłoszenia. Każda szkoda rozliczana jest indywidualnie.
4. Najemca ponosi PEŁNĄ odpowiedzialność za szkody (bez względu na limit odpowiedzialności wpisany w pkt IX za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości samochodu oraz szkody wobec osób trzecich,powstałe w czasie obowiązywania Umowy z winy Najemcy w przypadku:

 • umyślnego uszkodzenia pojazdu lub wskutek niedbalstwa
 • uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych i leków, oraz bez ważnego prawa jazdy
 • wypadku, kiedy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia
 • kradzieży, w wyniku której zginęły kluczyki wraz z dokumentami
 • szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu lub aneksie do umowy
 • używania pojazdu bez zgody Wynajmującego
5. Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkód w pojeździe Wynajmującego, powstałych w trakcie trwania umowy wynajmu, jeżeli z winy Najemcy dojdzie do konieczności pokrycia przez Wynajmującego udziału własnego lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody. Stosowne odszkodowanie Najemca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego. 6. W przypadku ewidentnej winy Najemcy (jazda w stanie nietrzeźwym, udział w wyścigach, nie zachowanie ostrożności, kolizja, brawura itp.) okres naprawy będzie traktowany jako kontynuacja Umowy wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi. 7. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest:
 • bez zwłoki, zgłosić zdarzenie Wynajmującemu oraz najbliższej Policji
 • postępować wg instrukcji Wynajmującego i organów ścigania

XI. Awarie i szkody w pojedzie

1. W przypadku awarii pojazdu lub szkód komunikacyjnych Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego i postępować według jego wskazań przed dokonaniem jakichkolwiek czynności.
2. Wynajmujący zwraca Najemcy poniesione przez niego koszty usunięcia awarii pojazdu, jeżeli: Wynajmujący zgodził się, by Najemca dokonał czynności i zaakceptował ich koszt

 • wydatki będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Wynajmującego
 • awaria powstała bez winy Najemcy

XII. Postanowienia końcowe

1. Wynajmujący jest uprawiony do kontroli stanu pojazdu i warunków jego eksploatacji przez Najemcę, w każdym momencie obowiązywania umowy
2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień umowy i ogólnych warunków, Wynajmujący w każdym momencie obowiązany Umowy jest uprawniony do żądania od Najemcy dokumentów i kluczyków do pojazdu.
3. Najemca jest zobowiązany na żądanie Wynajmującego wydać dokumenty i kluczyki do pojazdu. Przejecie dokumentów i kluczyków do pojazdu , uniemożliwiające Najemcy dalsze użytkowanie pojazdu w ramach Umowy będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem, podpisanym przez obie strony i rozliczeniem.
4. W przypadku przedstawienia przez Najemcę fałszywych danych Wynajmujący ma prawo do przekazania danych osobowych, rejestrowych i fotografii Najemcy, organom ścigania
5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej ze względu na winę najemcy, Najemca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania.
6. W przypadku uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązuje się pokryć koszt naprawy szkody zgodnie z udziałem własnym do kwoty 2000zł.
7. W przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu przez inny pojazd, lub zniszczeniu, Najemca ma obowiązek zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia. W przypadku wystąpienia szkody z winy Najemcy, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w tym wypadku kaucja zostaje zatrzymana do momentu wyceny szkody.
8. Najemca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji wynajmowanego pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim, postoju w strefach płatnego parkowania lub niedozwolonych itp.
9. Nieprzestrzeganie ogólnych warunków wynajmu pojazdu skutkuje naliczeniem opłat dodatkowych, kar umownych i odszkodowań.


fb